Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Udeľujete týmto súhlas firme SMARTools, s.r.o, so sídlom Viničnianska cesta 15, 902 01 Pezinok, IČO 52 831 221, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 142903/B, DIČ: 21211963 (ďalej len "predávajúci“), , aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie GDPR"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • fakturačnú adresu
 • dodaciu adresu
 • históriu objednávok
 • platbu za tovar

Spoločnosť SMARTools, s.r.o.,, vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Janu Ježíkovú, e-mailová adresa info@smartools.sk, telefónne číslo +421 915 884 034.,


2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

2.1. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavenie reklamácie:

 • Vyššie uvedené osobné údaje ( b. 1) budú spracované STROJÁRSKYM CENTROM za účelom:

  1. nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodanie tovaru
  2. zriadenia a administrácia užívateľského účtu
  3. vybavovania reklamácií
  4. zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení
  5. zaradenie do databázy per zasielanie tlačených obchodných oznámení a katalógových ponúk
  6. marketingového spracovania vašich nákupných preferencií
  7. personalizácia ( teda prispôsobenie ) obchodných ponúk alebo kampaní
 • Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SMARTools, je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti SMARTools.,
 • Súhlas na spracovanie osobných údajov udeľujete na dobu 5 rokov a to za účelom :

  1. zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite.
  2. zaradenia do databázy pre zasielanie tlačených obchodných oznámení a katalógov ponúk, ak túto dobu nepredĺžite.
  3. zriadenia a administrácie užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite.
  4. marketingového spracovania vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite.
  5. personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní, ak túto dobu nepredĺžite.
 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, ktoré môžu spracovávať aj títo dodávatelia:

  1. Kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru k zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo spracovateľ.
  2. Poskytovateľ softvéru UniqTec
  3. Prípade ďalších poskytovateľských spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva

2.2. Nezáväzná objednávka tovaru:
 • Spoločnosť SMARTools, spracúva na účely nezáväzné objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potencionálneho zákazníka:

 1. meno a priezvisko
 2. e-mailovú adresu
 3. telefónne číslo
 4. údaje o nezáväznej objednávke

 • Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SMARTools, je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.
 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, ktoré môžu spracovávať aj títo dodávatelia:
 • Kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru k zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo spracovateľ.
 • Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

2.3. Registrácia a prevádza e-shopu:
 • Spoločnosť SMARTools, spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné údaje:
  • meno a priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • fakturačnú adresu
  • dodaciu adresu
  • históriu objednávok
  • platbu za tovar
 • Súhlas na spracovanie osobných údajov udeľujete na dobu 5 rokov.,
 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, ktoré môžu spracovávať aj títo dodávatelia:

 1. Kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru k zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo spracovateľ.
 2. Poskytovateľ softvéru UniqTec
 3. Prípade ďalších poskytovateľských spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva

2.4. Súťaže na FACEBOOKU:
 • Spoločnosť SMARTools, spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.
 • Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SMARTools, je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.
 • Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

3. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu.

5. Vezmite prosím na vedomie, že podľa Nariadenia GDPR máte právo :

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť následok
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostane aplikovateľne všeobecne záväzné právne predpisy.

2021 SMARTools
Viničnianska cesta 15, 902 01 Pezinok
info@smartools.sk / mobil +421 915 884 034